fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Carly Ontwerp Studio opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen of dan wel het verrichten van diensten; Carly Ontwerp Studio, Eenmanszaak (KVK-nummer 81993668), gevestigd te Baexem, die de opdracht als bedoeld onder anderen heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van Carly Ontwerp Studio.

2.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met Carly Ontwerp Studio, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden van toepassing zullen zijn. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.

2.3. Voor zover zou blijken dat een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Carly Ontwerp Studio zijn vrijblijvend, tenzij Carly Ontwerp Studio schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn.

3.2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Carly Ontwerp Studio niet tot het sluiten van een overeenkomt met de opdrachtgever.

3.3. Overeenkomsten met Carly Ontwerp Studio komen slechts tot stand door mondelinge toezegging of ondertekening door de opdrachtgever van een door Carly Ontwerp Studio opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van Carly Ontwerp Studio, dan wel door schriftelijke vastlegging door Carly Ontwerp Studio van de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

3.4. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden, tenzij Carly Ontwerp Studio uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

3.5. Carly Ontwerp Studio heeft het recht door de opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van internet.

Artikel 4: Annulering

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Carly Ontwerp Studio met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Carly Ontwerp Studio ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door Carly Ontwerp Studio geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Carly Ontwerp Studio reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.

5.2. De prijs die Carly Ontwerp Studio voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

Artikel 6: Prijswijzigingen

6.1. Carly Ontwerp Studio is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

6.2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Carly Ontwerp Studio tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.3. Carly Ontwerp Studio is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. Carly Ontwerp Studio zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betaling

7.1. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte.

7.2 De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

7.3. Drukwerk dient 100% vooraf betaald te worden. Voor betaling zal Carly Ontwerp Studio niet overgaan tot bestelling.

7.4. Tenzij anders overeengekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Carly Ontwerp Studio verstuurt jaarlijks een factuur betreffende de kosten van het aankomende jaar. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na uitschrijven jaarlijkse factuur.

7.5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

7.6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door Carly Ontwerp Studio aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.8 Wanneer betalingen worden nagelaten door de opdrachtgever, met een termijn van 60 dagen, zal de dienstverlening stoppen van Carly Ontwerp Studio. Carly Ontwerp Studio zal minimaal tweemaal de opdrachtgever in kennis stellen van de openstaande posten. Het stopzetten van de dienstverlening heeft ook betrekking op de onderhoudscontracten, online marketing abonnementen, detachering, hosting, support en aangeboden e-maildiensten.

Artikel 8: Onderhoudscontracten

8.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld: Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. Periodieke back-ups van de website. Updaten van de back-end van de website op het moment dat deze een bewezen meerwaarde met betrekking tot veiligheid, snelheid, vindbaarheid of weergave heeft.

In geval van een calamiteit (hack of server offline) zullen wij binnen 24 uur overgaan tot het verhelpen van deze calamiteit. Wij kunnen echter niet garanderen dat de calamiteit ook daadwerkelijk binnen 24 uur is opgelost.

8.2. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

8.3. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Artikel 9: Webhosting contracten

9.1. Carly Ontwerp Studio zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor: Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan. Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten. Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden. Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.

9.2. Carly Ontwerp Studio is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Carly Ontwerp Studio te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Carly Ontwerp Studio ontstaat.

9.3. Carly Ontwerp Studio verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Carly Ontwerp Studio. Carly Ontwerp Studio treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

9.4. Carly Ontwerp Studio kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

9.5. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Carly Ontwerp Studio zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

9.6. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

9.7. Carly Ontwerp Studio heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

9.8. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Carly Ontwerp Studio gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Carly Ontwerp Studio mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

9.9. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/ of gehackt is heeft Carly Ontwerp Studio het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Carly Ontwerp Studio ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

9.10. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mailverkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Carly Ontwerp Studio tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.

9.11. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Carly Ontwerp Studio verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Carly Ontwerp Studio het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.

9.12. Indien Carly Ontwerp Studio ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Carly Ontwerp Studio het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij Carly Ontwerp Studio. Carly Ontwerp Studio is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

9.13. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

Artikel 10: Betaald adverteren

10.1. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

10.2. Alle door Carly Ontwerp Studio schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. Carly Ontwerp Studio is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.

10.3. Carly Ontwerp Studio kan geen garanties doen omtrent (de instandhouding van en verkrijging van) posities in zoekmachines zoals Google.

10.4. Voor zover door Carly Ontwerp Studio vooraf in een marketing scan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Carly Ontwerp Studio niet.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

11.1. Carly Ontwerp Studio zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Carly Ontwerp Studio zullen worden nagestreefd.

11.2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Carly Ontwerp Studio steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

11.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carly Ontwerp Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Carly Ontwerp Studio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Carly Ontwerp Studio zijn verstrekt, heeft Carly Ontwerp Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.4. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Carly Ontwerp Studio kenbaar behoorde te zijn.

11.5. Carly Ontwerp Studio zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

11.6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Carly Ontwerp Studio het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Carly Ontwerp Studio hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

11.7. Indien door Carly Ontwerp Studio of door Carly Ontwerp Studio ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Carly Ontwerp Studio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 12: Duur en beëindiging

12.1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, hosting en SSLcertificaten kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

12.2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

12.3. Carly Ontwerp Studio kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Carly Ontwerp Studio gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

12.4. Carly Ontwerp Studio heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Carly Ontwerp Studio niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Carly Ontwerp Studio zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Carly Ontwerp Studio kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 13: Zet-, druk- en andere proeven

13.1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Carly Ontwerp Studio ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Carly Ontwerp Studio terug te zenden.

13.2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Carly Ontwerp Studio de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

13.3. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

13.4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14: Termijn van levering

14.1. Een door Carly Ontwerp Studio opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Carly Ontwerp Studio is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

14.2. De binding van Carly Ontwerp Studio aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud Carly Ontwerp Studio in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

14.3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Carly Ontwerp Studio gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Carly Ontwerp Studio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Carly Ontwerp Studio het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en door inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 7 lid 2 van deze voorwaarden.

14.4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Carly Ontwerp Studio noodzakelijk is. Carly Ontwerp Studio is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Carly Ontwerp Studio de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Carly Ontwerp Studio. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

15.2. Alle door Carly Ontwerp Studio in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Carly Ontwerp Studio totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst Carly Ontwerp Studio volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.

15.3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Carly Ontwerp Studio niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.

15.4. Alle door Carly Ontwerp Studio ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Carly Ontwerp Studio voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

15.5. Door Carly Ontwerp Studio of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Carly Ontwerp Studio.

15.6. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

15.7. Carly Ontwerp Studio zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.

15.8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 7 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

15.9. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Carly Ontwerp Studio van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door de Carly Ontwerp Studio worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Carly Ontwerp Studio op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 16: Derden

16.1. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Carly Ontwerp Studio doorgevoerd.

16.2. Carly Ontwerp Studio oncepts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant

Artikel 17: Overmacht

17.1. In geval van overmacht is Carly Ontwerp Studio gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

17.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

17.3. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Carly Ontwerp Studio geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 18: Uitsluiting aansprakelijkheid

18.1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Carly Ontwerp Studio, is Carly Ontwerp Studio nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

18.2. Voorts geldt als aanvullende schade beperkende omstandigheid dat Carly Ontwerp Studio nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Carly Ontwerp Studio voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die Carly Ontwerp Studio van haar leverancier vergoed krijgt.

18.3. Opdrachtgever vrijwaart Carly Ontwerp Studio voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan Carly Ontwerp Studio geleverde producten en diensten.

18.4. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18.5. Ondanks het feit dat Carly Ontwerp Studio de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Carly Ontwerp Studio. Carly Ontwerp Studio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Artikel 19: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20: Inhoud en wijzigingen overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Carly Ontwerp Studio niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, email per computer en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 21: Privacy bepalingen

21.1. Uw persoonsgegevens worden door Carly Ontwerp Studio slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Carly Ontwerp Studio. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

21.2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Carly Ontwerp Studio verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 22: Kennisneming algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van (01/04/2021) en liggen ter inzage bij KVK Limburg.

Deze algemene voorwaarden worden met de offerte of opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever gestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van de leverancier www.carlytheelen.nl

Chat openen
1
Let's get Visual!